Projekti PSCMS:

Tekući projekti:

Maj 2021. godina

U dosadašnjem periodu, PSCMS je uspeo da, uz pomoć 10 volontera koje smo angažovali, ispuni 158 individualnih zahteva građana  usluge šalterskih plaćanja, izdavanje opštinskih dokumenata, i pomoći u nabavci namirnica i potrepština za penzionere i osobe sa posebnim potrebama.

Od 158 individualnih zahteva, 23 je bilo za dobijanje opštinskih dokumenata, u koje spadaju: izvod rođenih, izvod venčanih, izvod bračnog stanja, izvod državljanstva, izvod porodične zajednice, izvod o prebivalištu), potvrde (potvrda o mestu boravišta, dokaz o smrti, ispravka ili promena imena i prezimena), upis rođenja i registracija smrti. Takođe, dobili smo i 54 zahteva za šalterska plaćanja, u koja spadaju plaćanje telefonskih računa, plaćanje interneta, i plaćanje komunalnih usluga. Svi ostali zahtevi (81), bili su za pomoć starijim osobama i osobama sa posebnim potrebama u nabavci i dostavi lekova, osnovnih namirnica i sl.

VII – PROJEKAT – PSCMS

01.08.2019
U sklopu implementacije projekta “Učešće gradjana u odabiru zajedničkih projekata“ održana je aktivnost i organizovanje okruglog stola .
Cilj okruglog stola je bio razrada plana za mapiranje predloga projekata o kojima će se javno raspravljati na debatama u novembru …
I – Javna debata – “Učešće gradjana u odabiru zajedničkih projekata –održana je na međunarodnom koledžu 12.11.2019 godine, sa početkom u 15 :00h.
II –Javna debata – “Učešće građana u odabiru zajedničkih projekata “.
Odrzana je 29.11.2019. godine sa pocetkom u 15:00h.
Mesto održavanja: Međunarodni poslovni koledž –Severna Mitrovica .
Tema 1 – Rešavanje pitanja socijalnog stanovanja, mogućnost pristupa I korišćenje EU –fondova, za poboljšanje uslova socijalnog stanovanja.
Tema 2 – Predstavljanje projekata za unapređenje stanja gradske sredine.
Tema 3 – Program kreditiranja opština – Program je predstavio prof. Pedraig O’Malley – University of Massachusetts Boston.

Prethodni projekti:

VI - PROJEKAT – PSCMS

24. 07. 2019. NVO PSCMS Mitrovica Sever u partnerstvu sa NVO Pram iz Južne Mitrovice, rade na implementaciji projekta “Učešće građana u odabiru zajednickih projekata“.
U sklopu implementacije projekta jedna od aktivnosti je i organizovanje fokus grupe, koja je uspešno realizovana.

V - PROJEKAT – PSCMS

16.05.2019.
Početak realizacije novih projekata pod drugim nazivom fonda za katalitičko civilno društvo za projektne predloge
- UN
- HABITAT KOSOVO

IV - PROJEKAT – PSCMS

08.11.2017
- UN
- HABITAT
U organizaciji Poslovno Savetodavnog Centra Mitrovica Sever
– Poseta studenata iz Mitrova;kog regiona, kulturnom nasle]u Kosova I Metohije.

III - PROJEKAT – PSCMS

17.12.2017
Organizovana je 1. Biznis konferencija u organizaciji Poslovno Savetodavnog Centra i Spark-a

II - PROJEKAT – PSCMS

ABD /BAC MN -Fokus grupa za potrebe Opstinskih kapaciteta U sklopu ovog projekta predlozeni su sledeci treninzi i obuke koje je tim PSCMS-a veoma uspesno sproveo.
Definisanje potreba ranjivih / ugroženih grupa - Participativnin pristup: učesće, pregovori, učenje i fleksibilnost
- Upravljanje zasnovano na rezultatu - Nadzor tehničkih radova - Nabavke:pravila I norme, planiranje odgovarajućih budžetskih alokacija u društvenim sektorima.

I - PROJEKAT – PSCMS

Program podrške pokretanju malih, srednjih I porodičnih biznisa U sklopu ovog projekta PSCMS, je sproveo dva ciklusa obuka u Kosovskoj Mitrovici i okupio veći broj učesnika. Obuka je obuhvatala različite teme:
Preduzetnistvo
PR I marketing
Upravljanje projektima
Poslovna sredina
Poslovne finansije
Sastavljanje biznis plana